Het doel van Amstelland Zorg

Het businessplan van Amstelland Zorg heeft het waarom en hoe van dit ketenzorginitiatief als volgt omschreven:

Er is onvoldoende afstemming van de zorg voor chronische aandoeningen
Patiënten met een chronische aandoening hebben met verschillende zorgverleners te maken. De gebrekkige afstemming tussen zorgverleners kan leiden tot een minder goede zorg.

Naar een betere patiëntenzorg van een hogere kwaliteit
Voor patiënten met chronische aandoeningen is het van belang dat er tussen zorgverleners goede afspraken bestaan over de inhoud (beroepsinhoudelijke standaarden, richtlijnen en protocollen) en de organisatie van de zorg (onderlinge samenwerking, wachtlijstmanagement en informatie-uitwisseling). De eerstelijns gezondheidszorg sluit aan op wat zorggebruikers graag willen. Door een goede samenwerking in de eerste lijn kunnen taken veel beter worden verdeeld, in het belang van de individuele zorgvrager en in het algemene belang.

Naar een geregisseerde huisartsenzorg
De zorg voor chronisch zieken gaat van gedeelde zorg naar geregisseerde zorg. Bij gedeelde zorg levert iedere zorgverlener naar eigen professionele maatstaven ‘zijn’ deel van de zorg. In geregisseerde zorg is er één partij die het totale pakket aan zorg levert of doet leveren volgens een geaccepteerd protocol met duidelijk vastgelegde uitgangspunten, productie afspraken, verslaglegging en monitoring.

Met als doel: verbeteren van inhoudelijke samenwerking in de eerstelijnszorg
Met de nieuwe organisatie gaan de huisartsen ketenzorg bieden voor chronisch zieken. De huisartsen leveren zorg vanuit de individuele huisartsenpraktijken, in de eigen woonomgeving van de patiënt, ingebed in de reguliere eerstelijns gezondheidszorg. De nieuwe zorgorganisatie voorziet in een gezamenlijke infrastructuur voor de huisartsen op gebied van financiën, administratie, kwaliteitszorg, professionalisering en ICT. De organisatie ziet er op toe dat de zorg volgens de afgesproken richtlijnen en kwaliteit wordt geleverd. De zorgorganisatie opereert als kwaliteitsbewaker van de zorg en onderhandelt met de zorgverzekeraars over de tarieven en voorwaarden. De huisartsen zorgen ervoor dat de zorginspanningen van de verschillende zorgverleners voor patiënten één samenhangend geheel vormen.