Onze missie en visie

 
Missie (waar staan we voor)
“Stichting Amstelland Zorg verbindt, monitort en ondersteunt de zorgverleners bij het bieden van geïntegreerde zorg vanuit het perspectief van de eerstelijnszorg.”

Visie (waar gaan we voor)
“We werken aan de coherente Triple Aim doelstellingen waarbij tenminste een van deze doelen centraal staat in onze programma’s van samenhangende projecten, die in onze wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s) worden geïnitieerd en uitgevoerd.”

Strategie (hoe gaan we dat doen)
De thema’s in de wijk zijn geborgd in de WSV’s en de regio organisatie acteert bij:
 overlappende thema’s: in platformfunctie
 thema’s die wijken overstijgen: in netwerkfunctie
 bij innovatieve ambities: in regie functie